• 14

  පොලිසිය-මහමඟදී-කාන්තාවකට-වෙඩි-තැබූ-හැටි

  පොලිසිය-මහමඟදී-කාන්තාවකට-වෙඩි-තැබූ-හැටි  
  Read More → 13

  ඉන්දියාවේ-ගොඩනැගිල්ලක්-කඩා-වැටී-08-දෙනෙකු-මරුට

  ඉන්දියාවේ-ගොඩනැගිල්ලක්-කඩා-වැටී-08-දෙනෙකු-මරුට  
  Read More → 12

  නීඩා-චණ්ඩ-මාරුතය-හොංකොං-දිවයිනට-කඩා-වදී

  නීඩා-චණ්ඩ-මාරුතය-හොංකොං-දිවයිනට-කඩා-වදී  
  Read More → 11

  කාන්තාවක-වැවක-ගිලී-මිය-යයි

  කාන්තාවක-වැවක-ගිලී-මිය-යයි  
  Read More → 10

  මාර්ගය-අසළ-නවතා-තිබූ-ටිපර්-රථයක-ගැටීමෙන්-පුද්ගලයෙකු-ජීවිතක්ෂයට

  මාර්ගය-අසළ-නවතා-තිබූ-ටිපර්-රථයක-ගැටීමෙන්-පුද්ගලයෙකු-ජීවිතක්ෂයට  
  Read More → 9

  නිදා-සිටි-දැරියට-දෙදරු-පියා-කළ-අපරාධය

  නිදා-සිටි-දැරියට-දෙදරු-පියා-කළ-අපරාධය  
  Read More → 8

  හයිලෙවල්-මාර්ගයේ-අනතුරකින්-පුද්ගලයෙකු-ජීවිතක්ෂයට

  හයිලෙවල්-මාර්ගයේ-අනතුරකින්-පුද්ගලයෙකු-ජීවිතක්ෂයට  
  Read More → 7

  සෑම සතියකම දියණිය පුවත් පත තුලින්…….27.07.2016

  සෑම සතියකම දියණිය පුවත් පත තුලින්…….27.07.2016  
  Read More →
 • Welcome..!
  The primary aim of "Vishwa Abhimani Foundation" is to create awareness of the rich traditional values of, Sri lanka to the world and its our view that its time; for the rest of the world to open their eyes and discover the Scientific lifestyles, wisdom and cultural traditions of great spiritual powers , that can make the world a better place.
  Latest Predictions
 • Predictions